Verkennende gesprekken met OrtoXpert netwerk

Verkennende gesprekken met OrtoXpert netwerk

Na een positief verkennend gesprek op 7 juli jl. met betrokkenen van het OrthoXpert netwerk Zwolle volgde op 15 juli en 18 augustus vervolggesprekken over de integratie van OrthoXpert in de coöperatie zorggroep Fynon.

We hebben gesproken over de positie van het OrthoXpert netwerk en Fynon in het huidige zorglandschap en waar we elkaar kunnen versterken t.a.v. regionalisering. Zorgverzekeraars, huisartsen, gemeenten etc. zijn gebaat bij één organisatie die als aanspreekpunt fungeert in de regio. Beide organisaties willen werken met een open netwerkstructuur, transparantie, focus op de JZOJP, een multidisciplinair team, persoonsgericht en passende zorg leveren aan cliënten. Met het ontwerp en de implementatie van het kwaliteitshuis van het KNGF en SKF in het vooruitzicht, is integratie goed mogelijk. Een gelaagde omgeving op het gebied van praktijkambities en kennisniveau. Een plek voor generalisten en specialisten. Alle therapeuten en praktijken kunnen gehoor geven aan hun eigen wensen, interesses en ambitieniveau en worden hierdoor in hun kracht gezet. Om passende zorg te kunnen verlenen waarin de patiënt centraal staat, is een dergelijke gelaagdheid/classificatie wenselijk.

Het idee is, om net zoals de zorgpaden COPD, hartrevalidatie en de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) een werkgroep OrthoXpert te installeren binnen Fynon. OrthoXpert heeft nauwe contacten met de orthopeden van Isala die patiënten doorverwijzen voor een revalidatietraject na een knie- of heupoperatie.

17 praktijken in de regio zijn aangesloten bij het OrthoXpert netwerk en hebben afspraken gemaakt over het zorgtraject, de dataverzameling en de uitkomsten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst waar ook de handtekening van de orthopeden onder staat. De aangesloten praktijken kennen een werkwijze waar op transparante wijze aan kwaliteit gewerkt wordt. Iedere praktijk dient bijvoorbeeld een gekwalificeerd teamlid te laten participeren in één van de Peergroepen OrthoXpert. Innovaties en nieuwe inzichten worden hier gedeeld en worden geïmplementeerd in de betreffende praktijk om op die manier een continue verbeterslag te maken. Dit zijn allemaal onderwerpen die perfect passen binnen het nieuwe Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Het OrthoXpert netwerk is op zoek naar een juridische entiteit waaronder zij de zorgtrajecten verder kan optimaliseren en innovaties kan uitwerken. Doorontwikkeling van nieuwe activiteiten vraagt om meer structuur en een formele status om afspraken goed vast te leggen. Vandaar dat het netwerk een initiatiefgroep in het leven heeft geroepen die de mogelijkheden aan het onderzoeken is. Coöperatie Fynon kan deze structuur bieden. Om deze én andere professionaliseringsslagen te maken zal Fynon het bestuur op korte termijn gaan uitbreiden naar vijf leden.