Missie en Visie

Missie

Vanuit een toonaangevend regionaal netwerk in Noord Oost Nederland bieden wij specifieke en hoogwaardige fysiotherapeutische producten aan patiënten. De organisatie positioneert zich als natuurlijke ketenpartner in het steeds veranderende speelveld van zorg en welzijn, waaronder het faciliteren van zorgtrajecten met een toenemend multidisciplinair karakter.

Visie

Voorzien in een regiodekkend samenwerkingsverband met een interne kwaliteitsborging, een vast aanspreekpunt en een eenduidige profilering naar buiten. Als ‘specialisten in beweging’ zetten wij gezamenlijk bestaande en nieuwe fysiotherapeutische producten in de markt, die voldoen aan de veranderende behoeften van onze afnemers.

  • De coöperatie is een organisatie waar fysiotherapeutische professionals zorg leveren aan patiënten op een toetsbare, transparante wijze. De zorg wordt geleverd volgens de actuele richtlijnen en gemaakte afspraken met ketenpartners.
  • De coöperatie onderhoudt contacten en wil functioneren als aanspreekpunt voor collega’s en andere strategische partners en belanghebbenden in de zorg. Daarbij moet met name gedacht worden aan zorgaanbieders, die werkzaam zijn in de eerste lijn, zorgverleners in de tweedelijn, patiëntenbelangenorganisaties, zorgverzekeraars en overheden.
  • De activiteiten van de coöperatie leiden tot optimale kwaliteit van zorg voor de patiënt en organisatorische efficiency.