GLI met een Plus

GLI met een PLUS heeft Positieve gezondheid als uitgangspunt

Als we de waarde voor de patiënt centraal stellen, dan moeten we de brede visie die de patiënt op gezondheid heeft ook serieus nemen. Want dat is wat Machteld Huber wetenschappelijk heeft vastgesteld: voor de patiënt staat gezondheid niet alleen voor de lichamelijke en mentale aspecten, maar zijn alle zes dimensies die ze heeft beschreven bijna even belangrijk. Het gaat de patiënt ook om het dagelijks functioneren, de maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en de spirituele dimensie. Door op zoek te gaan naar de vraag wat voor iemand persoonlijk belangrijk is en daarmee zelf – al dan niet ondersteund door anderen – aan de slag te gaan wordt het eigen oplossend vermogen van mensen aangesproken. Deze oplossingen kunnen heel goed buiten de zorg liggen. Het holistische karakter van positieve gezondheid (mensgericht, kijkend naar het geheel) zien we terug in de visie en aanpak die Fynon voor ogen heeft: doordat de regio samen de regie neemt en tot een integrale aanpak komt, wordt de samenhang in zorg en ondersteuning versterkt en wordt zelf- en samenredzaamheid bevorderd. Het concept van positieve gezondheid heeft een sterk verbindende werking, niet alleen binnen de zorg maar ook in de samenwerking met gemeenten en andere maatschappelijke partners. Het feit dat uit wordt gegaan van de mens en niet van de ziekte en dat de mens wordt aangesproken op het potentieel – want ook bij ziekte is er nog ‘een heel stuk gezondheid’ – brengt mee, dat positieve gezondheid als kernwaarde wordt gezien door iedereen die belang heeft bij een vitale regionale gemeenschap.

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is onlosmakelijk verbonden aan de Vitaliteitsteams in het Vechtdal. Het gedachtegoed is een van de leidende principes in het convenant ‘Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal’, dat zorgt voor een gezamenlijke taal waarin we samen werken aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in het Vechtdal en is tevens een mooi middel om de beoogde transformatie aan te jagen van zorg naar gezondheid. Vanuit een brede kijk op gezondheid met oog voor de onderliggende oorzaken, wat essentieel is en per definitie vraagt om een multidisciplinaire domein overstijgende aanpak en samenwerking. Tussen zorg, sport, welzijn, maatschappelijk werk en sociaal domein bijvoorbeeld. En dat is precies waar de teams voor staan en met elkaar doen.

Vitaliteitsteams in het Vechtdal
De vitaliteitsteams vormen een schakel tussen zorg, welzijn en de lokale gemeenschap. De teams werken aan de hand van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) ‘Samen Sportief in Beweging’ en zijn gebaseerd op het principe van Positieve Gezondheid. Inmiddels zijn er in het Vechtdal acht vitaliteitsteams van start. Twee teams in gemeente Ommen en zes teams in de gemeente Hardenberg. Vanaf oktober 2022 zijn de eerste deelnemers begeleid naar een gezondere leefstijl en een verbeterde (ervaren) gezondheid. We zijn trots op de deelnemers en al die partners die hierin samen optrekken. Naast de leefstijlcoaches onder Fynon zijn dat het Saxenburgh Medisch Centrum, De Gezonde Leefstijl Company (GLI SSIB), Dietisten organisaties, Institute of Positive Health, GGD IJsselland, Proscoop, RIVM, Sportservicegroep, projectleiding Vitaal Vechtdal, gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Allemaal partners die meedenken en –werken aan dit initiatief.

Rollen vitaliteitsteams
In de vitaliteitsteams werken leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, diëtisten, beweegcoaches en sociaal werkers samen aan het verbeteren van de gezondheid en het verminderen van overgewicht van deelnemers. Deelnemers hebben een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De gecombineerde leefstijlinterventie wordt, onder voorwaarden, vergoed vanuit de basisverzekering.

Coachtrajecten Positieve Gezondheid
De professionals die actief zijn in de teams doorlopen een coachtraject Positieve gezondheid. Dit traject bestaat uit een inspiratiesessie en 6 vervolgsessies, verdeeld over 6 maanden. De professionals worden hierin meegenomen in de andere kijk op gezondheid en wat het vervolgens betekent wanneer je Positieve Gezondheid als vertrekpunt neemt. Dit vraagt niet alleen anders denken, maar ook anders doen: anders werken, samenwerken en organiseren. Het is een interessant leer- en ontwikkeltraject die de Vitaliteitsteams met elkaar aangaan.

Meten en monitoren

Omdat de GLI+ een mooie innovatieve ontwikkeling is, willen we graag weten welke impact we daarmee maken. Daarom vindt onderzoek plaats door Proscoop en de GGD. Het vitaliteitsteam krijgt hiervoor instructies voor het meten en monitoren. Wanneer zij aan de slag gaan met de GLI+ krijgen zij deze documenten als onderdeel van het starterspakket toegestuurd.

Ben jij ook enthousiast over deze ontwikkeling? Heb jij ook plannen om uitvoering te gaan geven aan de GLI+? Laat het ons dan vooral weten!

(Tekst als pdf)